fbpx

”Tagore bygger förändringskompetenta organisationer”

Att ta vara på det som är bra och veta vad som ska väljas bort är viktigt i alla it-projekt, särskilt när det gäller förändringsarbete och agil transformation. Tagores Anders Lundberg anlitas ofta som interim chef och förändringsledare hos företag som behöver ta ett helhetsgrepp om verksamhets- och utvecklingsrelaterade projekt. 

– Genomförande av förändring i komplexa miljöer handlar om människor, beteende och system. Det viktigaste är alltid att identifiera behoven, verkliga och upplevda. Genom att analysera, utvärdera och våga rensa bort onödiga processer och rutiner läggs grunden till en ny, stabil och agil plattform för organisationen att bygga vidare på, säger Anders Lundberg, konsult och advisor på Tagore.  

Under ett större förändringsarbete finns alltid en risk att även sådant som fungerar bra rensas bort. Att anlita extern expertis eller tillsätta en interim chef ger ett utifrån-och-in-perspektiv som behövs för att skapa överblick och ta vara på välfungerande metoder och processer. 

– När man börjar vända på alla stenar dyker överraskningar ofta upp. Då är det är viktigt att ha oberoende expertis, med erfarenhet, kompetens och kunskap nog att fånga upp vilka processer som bör behållas – och vilka som bör rationaliseras bort, inte minst i utvecklingen av agila organisationer, team och arbetssätt.  

En väl utförd uppdragsbeskrivning med detaljerad problemformulering är utgångspunkten i varje lyckat förändringsprojekt, det är grundbulten för att utveckla och implementera nya metoder och arbetssätt som ger önskade resultat.  

– Det handlar om att tidigt ta reda på behovsbilden. Genom att identifiera vad som är viktigast för kunden, till exempel att pinpointa de tre viktigaste faktorerna, kan man hitta önskade värden och sedan leverera exempelvis de systemstöd som skapar mest verksamhetsnytta. 

Förändring måste förankras för att fungera  

Att utveckla systemstöd som inte utnyttjas av användarna eller arbetsmetoder som inte linjerar med verksamhetens syften är olönsamt. Därför behöver alla förändringsprocesser utgå från en väl genomförd uppdragsbeskrivning, som i sin tur bygger på input från såväl ledning som användare.  

– Rätt kompetens och en tydlighet i ledningens uppdrag till utvecklingsteamet är avgörande. När jag anlitas som interim chef och förändringsledare är en stor del av rollen att föra en kontinuerlig dialog inom organisationen. Alla måste vara införstådda med syftet och ha en gemensam bild av målet. Det krävs tydlighet i kommunikationen och bra struktur i arbetet.

Läs mer om att arbeta på Tagore.

Tagore är en oberoende och fristående konsultpartner som inte är knuten till någon systemleverantör eller specifik mjukvara.  

– Det är en stor fördel för Tagores kunder att vi är helt oberoende. Oberoendet innebär att vi har systemen som verktyg för att nå syfte och mål, inte som produkter att implementera. Vi ser alltid på kundens behov utifrån verksamhetsnyttan de vill ha och ger förslag på åtgärder som ytterligare kan stärka leveransen. Det är oberoendet som gör att vi kan vara Beställarens bästa vän®. 

En bra it-konsult och partner måste våga vara obekväm 

När man genomlyser metoder och arbetsprocesser utifrån nya perspektiv dyker det ibland även upp obehagliga överraskningar. Det kan röra sig om behov av förbättringar och förändringar som kunden själv inte har identifierat.  

– Kommer man utifrån är det lättare att se behov, problem och hinder. Som interim chef eller konsult behövs modet att rikta ljuset även mot obekväma sanningar och föreslå lösningar. Man måste våga vara obekväm och på samma gång vara smidig och bekväm som leverantör och partner. Det är genom att inte skygga från att identifiera och förmedla nya perspektiv, utmaningar och möjligheter som Tagore ofta tillför extra värden till kunderna. 

Tagores leverans är verksamhetsnytta och systemstöd 

Tagores fokus ligger alltid på att identifiera och leverera den verksamhetsnytta som kunderna eftersträvar samt de systemstöd som adderar konkreta värden till kundens affär. 

– Förmågan att kunna omsätta och uttrycka kundens behov, förmedla detta vidare i organisationen och föreslå åtgärder som fungerar är en grundsten i vår leverans. Ett exempel kan vara att ta fram en konkret karta över hur man skapar en systempark så att det blir ett stöd – inte ett systemhinder – i verksamheten.  

Läs mer om Tagores erbjudande.

Detta uppnås inte minst genom att ta ett helhetsansvar för förändringsprocesser och agil transformation.   

– Idag är det inte ett val för företag och organisationer att anpassa sig till nya förutsättningar, det är en förutsättning för att lyckas. De företag som framgångsrikt implementerar värdefokuserade it-leveranser har ofta en sak gemensam, de ser förändring som något man bör eftersträva, inte undvika.  

Många företag ser behovet och verksamhetsnyttan av att ta in en oberoende konsult eller interim chef vid förändringsprocesser.  

– Att ha en erfaren expert med utifrån-och-in-perspektiv är en stor fördel. Det kan till exempel vara en god idé vid uppstart av nya verksamheter eller avdelningar, eller när det finns ett behov av att identifiera brister och tillkortakommanden i verksamheten.  

Förändringssmarta organisationer för framtidens förutsättningar 

För att förflytta en organisation till ett läge där tvärfunktionella team blir en utgångspunkt behöver fungerande metoder för agil verksamhetsutveckling utarbetas och införas, på alla nivåer.  

– Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Agil transformation betyder att man bygger en förändringssmart, snabbrörlig organisation med förutsättningar att anpassa sig till nutida och framtida förutsättningar.  

Tagore hjälper sina kunder att utveckla framtidens agila organisationer.  

– Genom att testa nya lösningar och hypoteser, bygga intern förmåga, utbilda och utvärdera är vi Beställarens bästa vän på vägen mot den förändringskompetenta organisationen, säger Anders Lundberg, konsult och Advisor på Tagore.